top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemene verhuur voorwaarden

1.1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Zoom aangegane huurovereenkomsten. Eventueel bijkomende voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen.

 

1.2 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen met de huurder, dient het volledige factuurbedrag betaald te worden voor de vermelde vervaldatum. 

 

1.3 Annulering

De huurder kan de reservatie kosteloos annuleren door middel van een geschreven verwittiging ten laatste 24u voorafgaand aan het moment van installatie of afhaling.

Bij annulering later dan 24u voorafgaand aan installatie of ophaling blijft het volledige bedrag verschuldigd. 

 

1.4 Bevoegde rechtbanken

Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

2. Levering, installatie en gebruik

2.1 Installatie en afbouw

De Zoom zal op het afgesproken uur ter plaatse komen om de photobooth het installeren.  Indien er geen moment werd afgesproken zal De Zoom 1u voor de start van de huurperiode of voor de start van het evenement arriveren.

De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van De Zoom.

De photobooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.

Eens de photobooth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden, tenzij onder uitdrukkelijke toestemming van De Zoom.

2.2 Toegang op adres en locatie

De Zoom is niet verantwoordelijk wanneer de photobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.

De photobooth dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de photobooth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt De Zoom zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.

2.3 Huurperiode

De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de photobooth wordt opgehaald.

Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.

Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan dit mits akkoord van De Zoom.

2.4 Aansprakelijkheid

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de photobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht, …..). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

2.5 Overmacht

De Zoom zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van De Zoom, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal De Zoom de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer De Zoom de locatie niet kan bereiken door overmacht volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.

Wanneer De Zoom door omstandigheden met vertraging arriveert en pas na de start van de huurperiode of het evenement aanwezig is, zal De Zoom de eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door De Zoom gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.

De Zoom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

2.6 Beëindiging van de huur

De Zoom behoudt zich het recht de huurperiode van de photobooth voortijdig te beëindigen wanneer;

 

  • Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van De Zoom of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.

  • Er misbruik gemaakt wordt van de photobooth of andere materialen die toebehoren aan De Zoom door aanwezigen op de locatie.

  • Er materiaal van De Zoom wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.

Indien er door De Zoom wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder.

De Zoom zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur.

 

2.6 Schade

Bij elke vorm van schade aan de photobooth of ander materiaal van De Zoom, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van De Zoom) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

 

De klant is verantwoordelijk voor buitenproportioneel verlies van of schade aan attributen (props) van De Zoom veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

 

2.7 Technische problemen

Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

 

  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt

  • Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen

  • Wanneer iemand de lens van de camera aanraakt en zodoende de juiste werking ervan verhindert.

Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/… kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het, bezorgde telefoonnummer. In functie van het tijdstip, locatie en probleem bieden we dan wel telefonisch, dan wel on-site support.

De photobooth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.

 

Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

 

2.8 Gebruik van de gemaakte foto’s

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder De Zoom de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijden het evenement. De Zoom heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor on en offline promotie van het bedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurder.

 

3. Website voorwaarden

3.1 Reservatie

Noch de reservatie van De Zoom via het contactformulier, noch de bevestigingsmail garandeert beschikbaarheid van de photobooth, dit is enkel en alleen een aanvraag.

Na uw aanvraag ontvangt u, indien de photobooth beschikbaar is, een persoonlijke offerte met een correcte prijsopgave en alle details.

3.2 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GFxT VOF.

 

3.3 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

GFxT VOF levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GFxT VOF de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

3.4 Privacybeleid

GFxT VOF hecht belang aan uw privacy. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, bij het indienen van een contactformulier wordt persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van De Zoom (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot GFxT VOF, Opvoedingstraat 23, 3010 Kessel-Lo of info@dezoom.be.

 

Conform de wet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de AVG/GDPR beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, wijzigingen en schrapping van zijn persoonsgegevens via info@dezoom.be.

 

3.5 Het gebruik van cookies.

GFxT VOF kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kunt verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


 

11/12/2019, Kessel-Lo

bottom of page